Planutvalget i Skånland kommune vedtok i møte 18.01.18 i sak 02/17, å legge forslag til

Reguleringsplan for Hålogalandsparken ut til 2 gangs offentlig ettersyn.

 

Offentlig ettersyn består av følgende dokument:

 

Utover dette er selve høringsbrevet her vedlagt.

 

Frist for innspill/merknader settes til 09. mars, og sendes til

 

Vi ber om at innspill merkes med «Hålogalandsparken».