Arbeidsmiljøutvalget skal:

 • behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste/vernetjeneste
 • behandle spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysning på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet
  fastsette retningslinjer for introduksjon av nye ansatte i verne- og miljøarbeidet i virksomheten
 • se til at arbeidsgiver sørger for at nyansatte får nødvendig opplæring så snart som mulig
 • arbeide for at de ansatte får innsikt i arbeidsmiljøspørsmål og deltar aktivt i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet
 • behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak
 • behandle etablering og vedlikehold av internkontroll
 • delta i kartlegging av virksomheten med befaring og vurdering av behovet for vernetiltak
 • delta i utarbeidelsen av en handlingsplan for HMS-arbeidet
 • gi råd om prioriteringer og tiltak
  selv ta opp spørsmål og initiere nye tiltak
 • behandle helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger
 • gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet, for forsøke å finne årsaken og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen. Private, medisinske opplysninger skal tas ut av rapporten før den legges fram for AMU (med mindre den enkelte berørte har gitt tillatelse til at opplysningene legges fram). Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at det skal foretas undersøkelser av sakkyndige eller en granskingskommisjon som utvalget oppnevner.
 • gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater
 • utarbeide en årlig rapport om sin virksomhet

Utvalget kan også behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

 

 

Representasjon AMU 2015 - 2019

Arbeidsgiversiden - jfr vedtak i kommunestyret 28.10.2015 sak 54/15
Arbeidstakersiden - 01.12.2015

 

Arbeidsgiversiden:

 

Vararepresentanter

Helene Berg Nilsen Odd Are Hansen
Einar Aune Christine Killie
Torbjørn Simonsen Bjørn Tore Sørensen
Solgunn Sjøvoll Per Eivind Horn
Vanja Elvenes Marit Stene
Arbeidstakersiden  
Vera Haukebøe Kingswick(hovedverneombud) Connie Mohaug
Knut Bjarne Simonsen (Fagforbundet) Linda Noble
Stig Hansen (Fagforbundet) Toril Larsen
Laila Brodtkorb (Utdanningsforbundet) Jan Hugo Olsen
Annett Vibeke Fløistad (NSF) Karin Aasheim

Leder for perioden 2015 - 2017 Helene Beg Nilsen

Nestleder for perioden 2015 - 2017 Stig Hansen

Sør-Troms bedriftshelsetjeneste er også representert i AMU