Betalingssatser vedtas hvert år i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Før endelig vedtak fattes ligger formannskapets forslag for betalingssatser ute til offentlig gjennomsyn i 14 dager før disse vedtas i Kommunestyret.

I vedlegget under artikkelen følger et utdrag av betalingssatsene, fordelt på ulike områder / sakstyper

  • Div. betalingssatser (Kopiering, skjenkebevilling, festeavgifter mv.)
  • Barnehage, SFO og Musikkskole
  • Pleie og omsorgstjenester  (inklusive omsorgsboliger)
  • Husleie ordinære utleieboliger
  • Kommunale eiendomsavgifter (Vann, avløp, renovasjon feiing mv.)
  • Byggesaksgebyrer
  • Gebyr for kart og delingssaker (matrikkel)
  • Gebyr plansaker
  • Landbruk
  • Kaiavgifter