Skånland kommune har mottatt midler fra Husbanken som det kan søkes på.

  1. 1. Tilskudd til tilpasning av bolig

Dersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du søke kommunen om økonomisk støtte til dette.

Hvem kan få tilskudd?

Husstander, enkeltpersoner og eldre som har behov for tilpasning av boligen for å kunne bli boende i boligen over tid.

Hvor mye tilskudd?

Størrelsen på tilskudd gis ut fra tilgjengelige midler samt en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Hvordan søker du?

Søknaden sendes til kommunen. Du søker på søknadskjema HB 8.S.01 For ytterligere informasjon viser vi til: Husbankens retningslinjer HB 8.B.28 og veileder HB 8.B.27.


Før en eventuell tilpasning kan det være aktuelt å søke om tilskudd til utredning og prosjektering. Mer informasjon om ordningen.

  1. 2. Tilskudd til etablering

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.

Tilskuddet kan sammen med startlån gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering.

Hvem kan få tilskudd til etablering?

Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.

Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk behovsprøving. Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Hvordan søker du?

Søknaden sendes til kommunen. Søkere må benytte søknadsskjema. Søknadsskjemaet HB 7.S.13 finner du her. For ytterligere informasjon viser vi til Husbankens retningslinjer HB 8.B.29