Enkelte ord og begrep gjentas med jevne mellomrom. Her får du en nærmere forklaring:

 

Ansvarlig kontrollerende


Foretak som er ansvarlig for at bygge- og anleggstiltak kontrolleres (byggekontroll) både på prosjektering og utførelse.

 

Ansvarlig prosjekterende

Foretak som er ansvarlig for at bygge- og anleggstiltak blir prosjektert/ planlagt i hht. pbl, forskrifter, arealplaner eller vedtekter.

 

Ansvarlig søker

Foretak som er ansvarlig for at søknaden tilfredsstiller alle krav i hht. pbl.

 

Ansvarlig utførende

Foretak som er ansvarlig for at bygge- og anleggstiltak blir utført i hht. godkjent søknad om tillatelse, prosjektering, pbl, forskrifter, arealplaner og/ eller vedtekter.

 

Deling

En søknad og deretter en handling for etablere to eller flere tomter ut fra en enkelt tomt.

 

Dispensasjon

Tillatelse til å avvike fra pbl, forskrifter, arealplaner eller vedtekter. Se egen informasjon om "dispensasjon" .

 

Dokumentasjon

En skriftlig bekreftelse eller illustrasjon på at krav i ht plan- og bygningsloven / eller i medhold av plan- og bygningsloven er ivaretatt.

 

Foretak

I henhold til plan- og bygningsloven er det en juridisk person/firma som er ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende for søknadspliktig bygge- og anleggarbeid.

 

Forhåndskonferanse

Samtale før søknad mellom kommunen og tiltakshaver/ansvarligsøker for å avklare forutsetninger for tiltaket og saksbehandlingen.