Med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven § 14 er kommunen pålagt å ha en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse hvor man kartlegger, systematiserer og vurderer sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Gjeldende risiko- og sårbarhetsanalyse var utarbeidet i samarbeid med Evenes og Tjeldsund kommuner i 1998.

Kommunestyret i Skånland opprettet i møte 21.09.2016 i sak 49/16 en prosjektgruppe for utarbeidelse av ny analyse. Fylkesmannen i Troms har bidratt som prosjektveileder. Arbeidet med dokumentet tok utgangspunkt i mal oversendt fra Fylkesmannen i Troms.

Malen og analysen er utarbeidet i tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder «Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen».

Det har vært en bred faglig og tverrsektoriell deltakelse i gjennomgang og vurdering av grovanalyse og scenarioene i analysen. Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen, og eksterne samarbeidspartnere og samfunnsaktører har sammen med representanter fra kommunens ulike virksomheter arbeidet i grupper og vurdert aktuelle scenario.

I tillegg var en del av områdene analysert ved hjelp av Compilos Kvalitetslosverktøy på forhånd.

Prosjektgruppa anser at den fremlagte rapporten dekker viktige scenarioer som kommunen må være forberedt på å kunne takle. For ytterligere innspill til analysen sendes den på høring.

Analysen legges også ut til offentlig høring.

Høringsfrist settes til 28. september 2017.