Ved søknad om deling av grunneiendom vil tillatelse være nødvendig etter plan- og bygningsloven.

Fradeling kan søkes av eier eller person med fullmakt fra eier. Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn 10 år, må du søke kommunen om tillatelse. Slik tillatelse er ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan. En slik tillatelse er trinn 1 i en saksbehandlingsprosess der trinn 2 består i å avholde en delingsforretning hvor den nye enheten får eget gårds- og bruksnummer.

Ligger eiendommen i område som i kommuneplan eller reguleringsplan er lagt ut til LNF (landbruk-, natur- og friluftsområde) eller landbruk,vil delingstillatelse også være nødvendig etter jordloven.

Når delingssøknad er innsendt, vil kommunen påse at søknaden behandles etter begge lovene når det er nødvendig. For delingssøknader etter jordlova er det behandlingsgebyr på kr. 750, som må være innbetalt før søknaden blir behandlet.
 

Kommunen avgjør søknaden.

Ved delingen må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Derfor er kravene til søknaden og saksbehandlingen i kommunen den samme som for byggesøknader. Skal du søke om fradeling for en ekstra boligtomt i hagen, må kommunen ta stilling til om den nye parsellen lar seg bebygge med et bolighus av normal størrelse og standard.

Søknadskjema fradeling
Søknadsskjema fradeling
Nabovarsel NBR nr. 5154. (Skjema ligger i Skjemabank)
Gjenpart av nabovarsel NBR nr. 5155. (Skjema ligger i Skjemabank)
Søknad kan fås ved henvendelse til Servicekontoret, eller Driftsenhet tekniske tjenester

Gebyr

Behandlingsgebyr ihht regulativ sendes tiltakshaver/eier når saken er behandlet.
Betalingsregulativet på søknadstidspunktet bestemmer pris på tjenesten.

Kvalitetsmål

Målsettingen for tjenesten er å behandle søknader på en objektiv måte, og holde lovpålagte tidsfrister. Utbyggerens ønske skal imøtekommes dersom tiltaket oppfyller krav i lov og forskrifter, og ikke påfører omgivelsene urimelige ulemper. Kommunen ønsker å fremme god arkitektur til gagn for den enkelte og samfunnet. Tilsyn skal bidra til å øke kvaliteten på byggetiltakene.

Klage

Vedtak som kommunen har fattet angående bygge- og fradelingssaker kan påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket. Klagen stiles til Fylkesmannen i Troms, men sendes til Skånland kommune v/driftsenhet tekniske tjenester. Kommunen har anledning til å omgjøre sitt vedtak, eller legge klagen fram for Byggesakutvalget. Dersom utvalget ikke tar klagen til følge, sendes den til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 

Kontaktinformasjon
Driftsenhet tekniske tjenester


 

Søknaden sendes

Skånland kommune
Postboks 240
9439 Evenskjer
Eller leveres til servicekontoret i Rådhuset