Nedbøren ventes å fortsette onsdag i Trøndelag, Nordland og Troms, opp mot 20 - 40 mm på 24 timer. Temperaturen synker utover onsdag, men kraftig vind fører til fortsatt stor snøsmelting.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er lokalt høy. Med gjeldende prognose er det ytre strøk og nordlige del av varslingsområdet som er mest utsatt. Faren ventes å minke i løpet av onsdag når nedbøren gir seg og temperaturen synker.

Fare for utløsning av sørpeskred (strøm av vannmettet snø) gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Områder med nysnø er spesielt utsatt siden nysnø raskt blir mettet med vann. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred (flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp).

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Hold deg oppdatert om utvikling av været. Noen skredhendelser kan forekomme, og enkelte kan være store. Gult nivå tilsier en situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna.

Hold deg oppdatert på  www.varsom.no