NVE stiller følgende krav til HLK som områdekonsesjonær for distribusjonsnettet av strøm, og dermed også Skånland kommune (sitat): All kraft som en kunde tar ut fra nettet skal i utgangspunktet måles. Dette gjelder uavhengig av hva kraften brukes til. NVE anser det som viktig for å kunne sikre en effektiv kraftomsetning at alle sluttbrukere, inkludert små installasjoner, blir målt etter faktisk forbruk. Den eneste måten å fastsette faktisk energiforbruk på er med egne målere i grensesnittet mellom nettselskapenes nett og kundenes anlegg (sitat slutt)

Hele teksten finner du her: https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/nettjenester/nettleie/nettleie-for-forbruk/veilys/

I praksis må Skånland kommune etablere ca 100 nye målepunkt (jfr; egne strømskap med måler og tilhørende utstyr) for gatelysnettet.

Når dette arbeidet er utført, vil vi vite nøyaktig hvor mye strøm vi bruker på nettet i dag – i motsetning til hvordan det er p.t. at forbruket stipuleres.

Som en konsekvens av dette kravet vil Skånland kommune samtidig tilpasse gatelysnettet i henhold til gjeldende kommunestyrevedtak – jfr; retningslinjer for kommunale veg- og gatelys i Skånland kommune

Dette vil medføre at alle private lyspunkt bli frakoblet kommunes nett. Med private lyspunkt menes her lyspunkt som ikke tjener hensikten til kommunen i henhold til disse retningslinjene.

Ønskes slike lyspunkt videreført må HLK kontaktes direkte.

Arbeidene er startet opp, og vil pågå fortløpende utover vinter/vår.

Har du spørsmål til dette, retter du dem til kommunen – helst ved bruk av epost til post@skanland.kommune.no som vi i tilfelle ber deg merke «gatelys».