Med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven § 14 er kommunen pålagt å ha en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. hvor man kartlegger, systematiserer og vurderer sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Gjeldende risiko- og sårbarhetsanalyse var utarbeidet i samarbeid med Evenes og Tjeldsund kommuner i 1998.

 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 utdyper lovens krav om ROS-analyse. Det heter her blant annet at «Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen.

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret.»

 

Kommunestyret i Skånland opprettet i møte 21.09.2016 i sak 49/16 en prosjektgruppe som skulle utarbeide analysen. Fylkesmannen i Troms har bidratt som prosjektveileder. Arbeidet med dokumentet tok utgangspunkt i mal oversendt fra Fylkesmannen i Troms.

Analysen og malen er utarbeidet i tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder «Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen».

Prosjektgruppen har bestått av den kommunale kriseledelsen - rådmann Torbjørn Simonsen, prosjektleder, ordfører Helene Berg Nilsen, økonomisjef og rådmannens stedfortreder Bjørn Tore Sørensen og driftsleder tekniske tjenester Jan Egil Strand. Rådgiver Liv Marit Torbergsen har vært tilknyttet prosjektgruppen i stab.

 

Det har vært en bred faglig og tverrsektoriell deltakelse i gjennomgang og vurdering av grovanalyse og scenarioene i analysen. Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen, og eksterne samarbeidspartnere og samfunnsaktører har sammen med representanter fra kommunens ulike virksomheter arbeidet i grupper og vurdert aktuelle scenario.

I tillegg var en del av områdene analysert ved hjelp av Compilos Kvalitetslosverktøy på forhånd.

 

Gruppene har analysert hendelser under kategoriene

 • Naturhendelser

 • Store ulykker

 • Tilsiktede hendelser

   

  En ferdig ROS-analyse skal:

 • gi oversikt over uønskede hendelser

 • gi bevissthet om risiko- og sårbarhet i kommunen

 • fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer

 • gi kunnskap om tiltak for å unngå og redusere risiko og sårbarhet i kommunen

 • identifisere tiltak som er vesentlige for kommunens evne til å håndtere påkjenninger

 • gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger i kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

 • gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale ansvarsområder og fylkes-ROS

   

  Prosjektgruppa anser at den fremlagte rapporten dekker viktige scenarioer som kommunen må være forberedt på å kunne takle. For ytterligere innspill til analysen sendes den på høring.

  Analysen legges også ut til offentlig høring.

   

  Etter en høringsperiode på i underkant seks uker vil innkomne uttalelser bli vurdert  og rapporten revideres før den oversendes fylkesmannen i Troms for kommentarer. Det tas sikte på at analysen blir lagt fram for kommunestyret i løpet av høsten 2017.  

   

  Høringsfrist settes til 15. august 2017.

  Høringsutkast helhetlig ROS Skånland kommune 2017.pdf

  Høringsuttalelser sendes til:

  Skånland kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer

  eller

  E-post: post@skanland.kommune.no