Samtidig sendes Planprogram og Hovedutfordringer i Vannregion Troms på høring med høringsfrist 30. juni 2019.

 

Troms fylkeskommune ber herved om innspill til høringsdokumentene – disse er vedlagt, men du finner dem også her: https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms/plandokumenter/horing-av-planprogram-og-hovedutfordringer/

Du finner også et eksemplar i resepsjonen på Rådhuset på Evenskjer.

 

Skånland kommune er i disse dokumentene er del av Vannområde Harstad-Salangen, og det foreligger et eget «hovedutfordringsdokument» for vårt område i høringen.

MERK: denne er endret mht påvirkningen av bla akvakultur – egen oppdatering er vedlagt.

 

Skånland kommune oppfordrer med dette spesielt lag og foreninger som besitter lokalkunnskap om vassdrag, kystnære områder, drikkevannforekomster, regulerte vassdrag og lignende, om å ta seg tid til å se gjennom dokumentene som gjelder for Skånland. Forvaltningsplan for vannforekomster gjelder både fersk- og saltvannsforekomstene.

 

Høringsinnspill til selve planprogrammet, kan dere gi ved på bruke dette skjeamet Skjema for innspill til planprogram. PDF document ODT document

Høringsinnspill til kunnskapsgrunnlaget (blant annet særskilte data for vår kommune), kan dere gi ved på bruke dette skjeamet Skjema for innspill til kunnskapsgrunnlaget.docx PDF document ODT document

Høringsbrev.pdf

Planprogram.pdf

Enedirnger mht hovedutfordinger Harstad Salangen.pdf

Hovedutfordinger Harstad Salangen.pdf

Hovedutfordringer for vannregion troms 2022 2027.pdf

 

Vi ber dere sende en kopi av eventuelle innspill til Skånland kommune : post@skanland.kommune.no