Bakgrunn for forskriften

Stortinget vedtok 17. juni 2016 lovendringer i pasient - og brukerrettighetsloven og helse - og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

 

Lovendringen innebærer også at kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold

 

Prosess

Forslaget til lokal forskrift er i utarbeidet av driftslederne i omsorgssektoren og administrasjonen i Skånland kommune.

Forskriften er tilpasset lokale forhold. Gjeldende praksis for vurderinger gjort før tildeling av langtidsplass på sykehjem og aldershjem avviker ikke i vesentlig grad fra forslaget til lokal forskrift som nå legges ut på høring.

 

Høringsprosessen

Et av formålene med forskriften er at kriterier skal bidra til forutsigbarhet og åpenhet i forhold til tildelingsprosess, samt at brukerens rett til vedtak skal gi trygghet for at behovet er sett og at tilbudet finnes når behovet oppstår. For å sikre bred deltakelse og mulighet for innsyn og påvirkning sendes utkastet til forskrift ut på offentlig høring.

 

Forslaget til lokal forskrift sendes ut til aktuelle organisasjoner og instanser samt aktuelle virksomheter i kommunen. Forslaget legges også ut til offentlig høring slik at alle kan avgi høringsuttalelse, også organisasjoner/instanser/virksomheter og personer som ikke står på høringslisten.

Høringsperioden settes til seks uker fra offentlig kunngjøring.

Innkomne innspill vil bli vurdert opp mot gjeldende forslag før endelig utkast sendes til behandling i eldreråd, rådet for funksjonshemmede, formannskap og kommunestyre. Alle høringssvarene vil følge saken.

Det tas sikte på at forslaget til lokal forskrift behandles i kommunestyret 21.juni og at forskriften trer i kraft fra 1 juli 2017.

 

Frist til å avgi høringsuttalelse er 19. mai 2017

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@skanland.kommune.no

eller pr post til Skånland kommune, postboks 240, 9439 Evenskjer

 

Høringssvaret merkes med ”høringsuttalelse til lokal forskrift om rett til sykehjemsplass”

 

Utkast til forskrift finner du her: Forslag til forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Skånland kommune