Det vises til vedtak i viltfaglig utvalg i sak 2/17 den 22.06.2017. Følgende vedtak ble fattet:

 

  1. Viltfaglig Utvalg mener at uttaket av elg må økes, og vil legge til rette for dette med følgende tiltak:

o Jorddekt fastmark tas inn som en del av tellende areal

o Arealgrensen senkes med 500 da/dyr i hele kommunen.

  1. Administrasjonen bes starte arbeidet med sikte på at dette skal gjennomføres fra jaktsesongen 2018
  2. Viltfaglig utvalg forventer at alle vald og jaktlag bestreber seg på å ta ut hele tildelt kvote.»

 

Med bakgrunn i utviklingen av elgstammen i Skånland kommune, data fra hjorteviltregisteret og ett høyt antall påkjørsler, ser viltfaglig utvalg behovet for å ta ut flere dyr i kommunen.

 

Det foreslås derfor å senke arealgrensen med 500 da for hele kommunen. I praksis vil det si at Grovfjord-områdene foreslås ett minsteareal på 3500 dekar, mot dagens 4000 dekar. For resten av kommunen er da forslaget 2500 dekar, mot 3000 dekar i dag.

Endelig minsteareal fastsettes i forskrift om adgang til jakt etter elg, Skånland kommune, Troms.

Gjeldende forskrift finnes her: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-05-21-1050

 

Høringsfristen settes til 26.01.2018.

Uttalelser kan sendes til Skånland kommune, postboks 240, 9440 Evenskjer eller til e-post post@skanland.kommune.no.