Kommunene har et grunnleggende ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet. Alle uønskede hendelser som finner sted, skjer i en kommune og alle kriser og katastrofer som oppstår vil berøre eller måtte håndteres av en kommune.

I 2010 vedtok Stortinget den nye sivilbeskyttelsesloven. Loven har til formål å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur ved bruk av ikke-militær makt når Norge er i krig, når krig truer, når Norges selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid. Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Skånland kommune behandlet sin risiko- og sårbarhetsanalyse 25.10.2017 sak 48/17.

På bakgrunn av analysen skal det lages beredskapsplaner. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media.

Skånland kommunes gjeldende kriseplan var vedtatt i 1998. Elementer i planen, som varslingslistene, har vært rullert i etterkant.

Planen er etter hvert utdatert, og arbeidet med å lage en ny plan startet etter at risiko- og sårbarhetsanalysen var behandlet.

Beredskapsplanen har som formål å skape strukturert handling når en uønsket hendelse inntreffer.

Beredskapsplanen skal være et verktøy for kriseledelsen slik at den i samarbeid med aktuelle instanser kan håndtere fremtidige kriser og katastrofer som varer over et kort eller lengre tidsrom.

Overordnet beredskapsplan for Skånland kommune skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Planen inneholder plan for kommunens kriseledelse, og suppleres med delplaner / vedlegg

  • Varslingsplan med varslingsliste
  • Informasjonsplan
  • Plan evakuerte- og pårørendesenter
  • Plan for kommunal atomberedskap
  • Plan for helsemessig og sosial beredskap
  • Smittevernplan / pandemiplan
  • Tiltakskort
  • Ressursoversikt materiell

Utkast til overordnet beredskapsplan for Skånland kommune sendes ut på høring for å sikre at relevante innspill kommer med i planen.

Høringsfrist er satt til 26. mars 2018. Høringsinnspill sendes til post@skanland.kommune.no eller Skånland kommune, postboks 240, 9439 Evenskjer merket med høring overordnet beredskapsplan Skånland kommune.

Høringsutkast - Beredskapsplan Skånland kommune.pdf