Fondet er etablert til opphjelp av fisket i Skånland kommune i forbindelse med utbyggingen

av Skoddebergvassdraget m.v.

 

For å beskrive hva det kan søkes på – her er et utdrag av fondets vedtekter:

«Midlene skal brukes til opphjelp av fiske i Skånland kommune og nyttes til konkrete fiskefremmende

tiltak etter kommunestyrets bestemmelser.

Faglig begrunnede tiltak til opphjelp av fisket i Skoddebergvassdraget som regulanten ikke kan

pålegges å bekoste skal ha prioritet foran andre steder i kommunen».

 

Det foreligger ikke noe standardisert skjema.

Vær tydelig med å oppgi navn (lagets navn) og vedlegg tydelig beskrivelse av det tiltaket det søkes om, samt budsjett for tiltaket.

Vi minner på om at revidert regnskap må forelegges før utbetaling av tilskudd.