Skånland kommune ønsker at du som innbygger og bruker av kommunale tjenester skal være fornøyd.


Dersom du likevel ikke er fornøyd har du mulighet til å klage. Det finnes to typer klager; Klage på vedtak og klage på tjenesten.

Pårørende kan klage dersom de ikke får oppfylt sine rettigheter som nærmeste pårørende, eller de kan klage på vegne av pasienter som ikke kan klage selv. (Du må ha fullmakt for å klage på vegne av pasienten).

 

Hva kan du klage på?

Klagen må ha sammenheng med tjenester som kommunen yter eller skal yte. Problemet kan være at du ikke har fått tjenesten, at du har fått en for dårlig tjeneste eller at du ikke er fornøyd med måten du er behandlet på av en kommunalt ansatt. Kommunen ønsker også tips eller forslag til forbedring av tjenestene slik at vi sammen kan utvikle tjenestene.

Brukere og publikum kan også oppfordres til å bruke kommunens klageskjema for å beskrive klagen. Klage på ansatte, tjenester, service, ventetid mm. som kan bidra til forbedring av tjenestene, skal registreres elektronisk.

Klagen skal alltid forsøkes løst på det nivå der klagen har oppstått. Som hovedregel skal ansatte som er berørt av klagen få uttale seg om saken til nærmeste overordnede og dersom det er hensiktsmessig, kan klageren innkalles til møte.  Klagen skal behandles innen 3 uker. Det skal alltid gis skriftlig svar på klager. 

Dersom det fremsettes muntlige påstander som kan oppfattes som klager, skal den som møter deg spørre om utsagnet skal oppfattes som en klage, og i så fall tilby seg å nedtegne klagen. Det er spesialt viktig å få med hva som er innbyggernes oppfattelse av situasjonen og begrunnelse av klagen. Oppgi e-postadresse / tlf. 

Klage på vedtak

For mange av våre tjenester (for eksempel sykehjemsplass eller hjemmetjeneste) fatter kommunen et vedtak om tjenester basert på en søknad. Dette vedtaket kan du klage på. Måten klagen blir behandlet på er bestemt av Forvaltningsloven. Dersom du ønsker å klage på vedtaket skriver du et brev til inntakskomiteen.
 
Adressen er:
Inntakskomiteen
Postboks 240
9439 Evenskjer

Det er ikke ønskelig at e-post benyttes, da sensitive opplysninger kan komme på avveie.

I brevet skriver du hva du ønsker å klage på. Klagen skal behandles innen tre uker. Inntakskomiteen vil gå igjennom vedtaket på nytt, basert på din klage, for å se om vedtaket bør endres.
Dersom vedtaket ikke endres sendes vedtaket videre til Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse av saken.

 

Klage på tjenesten

Dersom du er misfornøyd med forhold ved tjenesten du mottar kan du også klage. Du kan da skrive et brev til enhetsleder for den tjenesten som du klager på, for eksempel sykehjem eller hjemmetjeneste.
 
Enhetsleder vil da undersøke saken, invitere deg på møte (dersom dette ikke allerede er gjort) og gi deg et skriftlig svar.
 
Er du ikke fornøyd med svaret kan du sende en klage til Fylkesmannen i Troms.
 
Adresse er:
Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 Tromsø
 
Fylkesmannen kan starte en tilsynssak mot kommunen basert på din klage. Dersom Fylkesmannen avdekker feil vil disse bli krevd rettet.

 

Mer om rett til å klage finner du her: https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger

 

Hjelp til å klage

Dersom du trenger hjelp til å klage kan de ansatte i tjenesten hjelpe deg.

Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Troms, som kan hjelpe deg å skrive klage, eller gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.  Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Pasient- og brukerombudet er et lavterskeltilbud og et talerør for pasienter og brukere som synes det er vanskelig å ivareta egne interesser, og søker å løse saker utenom de formelle klageordningene. All hjelp er gratis, de har taushetsplikt, og du kan ta kontakt anonymt.
 

Postboks 6603, 9296 TROMSØ • Besøksadresse: Strandveien 13
Telefon +47 77 75 10 00 • troms@pasientogbrukerombudet.no

 

Andre instanser:

HelseNorge
Refusjonsordningen omfatter blant annet utgifter til behandling, legemidler og andre utgifter man kan ha rett til å få dekket etter kapittel fem i Folketrygdloven.

Klager HelseNorge

 

NAV
NAV lokalt har plikt til å veilede deg om dine rettigheter. De er pliktige til å informere deg om hvilke ytelser du har rett til, og hvordan du skal forholde deg i saken din. De er også pliktige til å hjelpe deg å utforme en klage.

Klager til NAV
 

Sivilombudsmannen
Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere forvaltningen. Som vanlig borger kan du klage til Sivilombudsmannen hvis du mener at forvaltningen har begått en feil eller gjort en urett. Med forvaltningen menes både statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Å klage til Sivilombudsmannen er gratis.

Klage kan gjelde:

  • brudd på saksbehandlingsregler som for eksempel manglende svar eller sen saksbehandling
  • forvaltningen har truffet et vedtak som du mener er feil

Hvis det er truffet et vedtak i saken din, skal vedtaket inneholde opplysninger om hvordan du klager til et høyere forvaltningsorgan som kan overprøve avgjørelsen i saken. Du må først ha benyttet denne muligheten til å klage, før du kan klage til Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen

 

Relevant lovverk:

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)