I Skånland kommune er vi nå i gang med tredje runde med folkemøter med tema kommunereform.

I går hadde vi møte på Evenskjer, torsdag 12. mai er vi på Huset i Havet i Grov kl 1800 og onsdag 18. mai avsluttes møterekken på Sandstrand skole kl 1800.

 I dokumentet «Kommunereformen i Skånland kommune – rådmannens sammenstilling av kommunesammenslåingsalternativene» har vi satt sammen informasjon om de alternativene som er aktuelle  for Skånland (målsettingene), her presenteres en analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler ved alternativene («SWOT») og avslutningsvis sier rådmannen noe om sin anbefaling. Denne fremstillingen presenteres og på folkemøtene.

 Vi nærmer oss nå rådgivende folkeavstemming, først med mulighet til å forhåndsstemme (18. – 27. mai) deretter med ordinær avstemming 29. og 30. mai. Det vil og være anledning for brevstemming.

 I denne anledning vektlegger vi fra kommunens side å gi informasjon til innbyggerne, både her på hjemmesiden og facebook, men også gjennom annonsering i aviser. Vi vil i løpet av en ukes tid også starte fulldistribusjon av en informasjonsfolder til alle husstander med kortfattet informasjon om kommunereformen, alternativene som er aktuelle og med informasjon og folkeavstemmingen; tid, sted og hvordan stemme osv.

 Kommunereformen er en svært viktig reform med langsiktig betydning for Skånlandsamfunnet og regionen. Denne utviklingen kan du som innbygger være med å påvirke gjennom at du nå deltar i folkeavstemmingen og gir kommunestyret ditt råd!

Som rådmann oppfordrer jeg alle til å benytte denne muligheten!

Kommunereformen i Skånland - rådmannens sammenstilling av kommunesammenslåingsalternativene PDF

 Rådmannen