Møte i kommunestyret i SKånland onsdag 13. april på møterom 101 (Biblioteket) klokka 10.00

Orienteringer ved møtestart:
Oppvekst

Saksliste:

11/16           REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 13.04.2016
12/16           OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK 1. KVARTAL 2016
13/16           ETS MEDISINSKE SENTER - VALG AV MEDLEM TIL SAMARBEIDSUTVALG
14/16           OPPRETTELSE AV 100% HELSESØSTERRESSURS
15/16           GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK STARTLÅN
16/16           KOMMUNAL GARANTI MOELVA VANNVERK
17/16           HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP (HRS) FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN
18/16           VEDRØRENDE EIENDOMMEN 65/163