KUNNGJØRING AV EGENGODKJENT REGULERINGSPLAN

 

Kommunestyret i Skånland kommune har i sak 24/17 i møte 10.05.17 vedtatt  Detaljert reguleringsplan for Gnr. 69, Bnr. 2 Kovan, Skånland kommune.

 

Vedtaket er gjort iht Plan- og bygningslovens § 12-12 og  omfatterPlanbeskrivelse og Plankart datert 040716  med justerte planbestemmelser av 301116.

 

Berørte grunneiere varsles separat.

 

Kommunestyrets egengodkjenning kan påklages.

Begrunnede klager sendes innen 3 uker til:

 

Skånland kommune

Postboks 240

9440 Evenskjer,

Eller til

post@skanland.kommune.no

 

 

Driftsleder tekniske tjenester