Ved hogst utover ved til eget bruk skal det meldes inn til kommunen.  Bruk da dette skjemaet. Legg ved ett kart som viser område det skal hogges i.  Husk å skrive kontrakt med hogstselskapet. Les gjerne teksten på baksiden av meldeskjemaet nøye. Her finner du en del nyttig informasjon.

Vernskog betyr i dette tilfelle ikke at skogen er vernet eller verneverdig, men at skogen i seg selv er/kan være ett vern. F.eks mot jordskred og snøskred mm.

Melding om hogst i vernskog.pdf