klubbe

 

Saksliste:

FO 1/17  INTERPELLASJON KOMMUNESTYRET 22.02.2017 DELTIDSSTILLINGER I KOMMUNEN
RS 1/17  OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK 4.DE KVARTAL 2016   
RS 2/17  REFERATSAKER KST 22.02.2017                  

PS 1/17  LOVLIGHETSKONTROLL OG KLAGE PÅ VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 68/16 I SKÅNLAND KOMMUNE  –KOMMUNESAMMENSLÅING AV SKÅNLAND OG TJELDSUND                           
PS 2/17   TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2016                                           
PS 3/17 SØKNAD OM INNLEMMELSE I FORVALTNINGSOMRÅDE FOR SAMISK SPRÅK   
PS 4/17 DELEGERINGSREGLEMENTET 2016 - 2020 - ENDRINGER
PS 5/17  SAMARBEIDSAVTALE SKÅNLAND KOMMUNE OG IDRETTSLAG
PS 6/17 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI IL SANTOR
PS 7/17 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL GNR 16 BNR 633 
PS 8/17  SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM

                       
Sakspapir til møtet finenr du her: http://jupiter.skanland.kommune.no/motedag?offmoteid=24144