klubbe

Saksliste:

RS 8/17       REFERATSAKER KST 25.10.2017
RS 9/17       OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK 3.DJE KVARTAL 2017
PS 47/17      TERTIALRAPPORTERING 2. TERTIAL 2017
PS 48/17      HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) FOR SKÅNLAND KOMMUNE
PS 49/17      ARKIV TROMS - GODKJENNING AV NY VERSJON AV SELSKAPSAVTALENS § 5
PS 50/17      KONSTITUERING RÅDMANN
PS 51/17      SØKNAD OM KJØP AV TOMT - GROVFJORD - 65/400

Orienteringer ved møtestart:
Troms-mulighetens landbruk – Unni Andreassen, Troms Bondelag

Sakspapirer finner du her: http://jupiter.skanland.kommune.no/motedag?offmoteid=24727