klubbe

 

SAKSLISTE                  

PS 13/18         Legetjenesten i ETS - stabiliseringstiltak
PS 14/18         Opprettelse av interkommunal stilling som psykolog i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
PS 15/18         Vedtekter for kommunale barnehager i Skånland (gml. sak 08/372)
PS 16/18         Boliger til vanskeligstilte på Evenskjer  - fastsettelse av husleie – godkjenning av leieavale
PS 17/18         Godkjenning av låneopptak - startlån
PS 18/18         Samarbeidsavtaler om beredskap - Norske Kvinners Sanitetsforening og Røde Kors
PS 19/18         Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser
PS 20/18         Suppleringsvalg varamedlem kontrollutvalget og forhandlingsnemnda
PS 21/18         Forvaltningsområde for samisk språk - delegasjon til fellesnemda
PS 22/18         Konseptvalg  for ny videregående skole i Harstad - høring
PS 23/18         Uttalelse om rehabilitering ved UNN Harstad

FO 3/18           Interpellasjon: Ulovlig motorisert ferdsel

RS 2/18           Oppfølging politiske vedtak 4. kvartal 2017
RS 3/18           Oppfølging politiske vedtak 1. kvartal 2018
RS 4/18           Referatsaker kommunestyret 25.04.2018

 

Ved møtestart:

HLK vil orientere om fusjonsprosessen

Sakspapirene kan du lese her:http://jupiter.skanland.kommune.no/motedag?offmoteid=25292