klubbe

 

SAKSLISTE:            

FO 6/18       INTEGRERING AV BOSATTE FLYKTNINGER INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTE DEN 23. 10.2018
FO 7/18       HVA KOSTER HÅLOGALANDSPARKEN?  INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 23.10.2018
RS 9/18       OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK 3. KVARTAL 2018
RS 10/18     REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 23.10.2018
PS 48/18     TERTIALRAPPORTERING 2. TERTIAL 2018
PS 49/18     SAKSFRAMLEGG, RAPPORT OG SÆRUTSKRIFT VEDTAK ETTER SELSKAPSKONTROLL
PS 50/18     AVTALE OM TJENESTETILBUD OG SAMARBEIDSAVTALE OM POLITIRÅD OG POLITIKONTAKT
PS 51/18     LØNNSPOLITISK PLAN 2018 - 2019
PS 52/18     EIENDOMSSKATT - NYTT LOVVERK
PS 53/18     ERVERV AV EIENDOM GNR. 23, BNR. 20 - BREISTRAND

 

Sakspapirer finnr du her: