Litt om forskriften:

Formål
Forskriften gir kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester, og skal bidra til mer åpenhet i tildelingsprosessen og bedre rettssikkerheten til pasientene.


Rett til langtidsopphold
Kommunens plikt til å tilby langtidsopphold er presisert i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd. Pasienten har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse og omsorgstjenester. Behovet for helse- og omsorgstjenester må være omfattende og varig. I disse tilfellene må pasienten tildeles plass og kan ikke settes på venteliste.

Rettigheten er presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd.


Venteliste
Forskriften omfatter også pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men der kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo i hjemmet eller på korttidsplass i påvente av langtidsopphold. Forskriften regulerer også kommunens plikt til å iverksette andre og alternative tjenester i ventetiden og hva pasient kan forvente seg dersom det på tildelingspunktet ikke er ledig plass i sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg, og pasienten settes på venteliste.

 

Forskriften kan du lese her:https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-06-21-1134