Foreløpig, ureviderte tall viser et overskudd på ca. 12. millioner kr., etter et netto driftsresultat på 10 millioner.

Netto driftsresultat utgjør ca. 3,4% av driftsinntektene, som er over anbefalt nivå på 1,75%.

 

Regnskapsresultatet skyldes blant annet engangseffekter på skatt og rammetilskudd på 3,3 mill.kr, Integreringstilskudd  flyktninger 2,5 mill. og pensjonskostnader på 1,4 mill. kr.

På drift er det mindreforbruk innenfor undervisning, pleie- og omsorg og helsetjenester. Mens det er merforbruk for barnevern, barnehager, kultur og Nav.

Rådmann Torbjørn Simonsen er svært fornøyd med at man med få unntak har kontroll med driften i forhold til budsjettert. Regnskapsresultatet skaper en buffer for fremtidig vekst som skaper trygghet både bfor brukere og ansatte. Særlig i forhold til forventet vekst i antall eldre, er det viktig å ha reserver til å håndtere utfordringene som dette medfører.

Samtidig må man være oppmerksom på at resultatet i stor grad skyldes engangseffekter/spesielle forhold i 2016, slik at det er fortsatt behov for en nøktern drift framover.