planprog.png

 

Planutvalget i Skånland kommune vedtok i møte 02.02.17, som sak 2/17, å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 ut til offentlig ettersyn. Samtidig varsles også oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-12.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon – for å sikre god, langsiktig, helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling. Planprogrammet setter rammene for kommuneplanarbeidet og skal redegjøre for formålet med planarbeidet, planprosessen med fremdriftsplan, samt opplegg for medvirkning. I tillegg tar planprogrammet for seg hvilke nasjonale og regionale føringer som må hensyntas, og hvilke tema som skal utredes i kommuneplanen.

Som innbygger i Skånland kommune har du nå mulighet til å påvirke kommunens framtid. Har du innspill til hva som utgjør et godt nærmiljø? Hva gjør at du trives i Skånland kommune, og hva kunne du tenke deg mer fokus på i samfunnsutviklingen?

Frist for innspill/merknader settes til 27. mars, og kan sendes per post til Skånland kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer, eller til post@skanland.kommune.no. Merk gjerne ditt innspill med «Samfunnsplan».

Høringsdokumenter:

-            Forslag til planprogram, kommuneplanens samfunnsdel for Skånland 2017-2030

-            Vedtak, sak 2/17, Planutvalget 02.02.17