Planutvalget i Skånland kommune vedtok i møte 02.02.17 i sak 19/17, å legge forslag til

Planbeskrivelse med kart for Reguleringsplan for Hålogalandsparken ut til offentlig ettersyn.

Offentlig ettersyn består av følgende dokument:

Direkte berørte grunneiere får eget skriv med informasjon og invitasjon til informasjonsmøte.

Frist for innspill/merknader settes til 27. mars, og sendes til

Vi ber om at innspill merkes med «Hålogalandsparken».