Helene Berg Nilsen er ordfører i Skånland

        Helen B Nilsen..JPG                

Ordførerens verv er på heltid og ordfører har kontor på rådhuset.

Ordføreren er kommunens juridiske person og underskriver på vegne av kommunen i alle tilfeller hvor myndighet ikke er tildelt andre.

Ordfører

  • kan avgjøre saker som ikke er av prinsipiell betydning og som kommunestyret har gitt fullmakt til
  • leder møtene i kommunestyret og formannskapet
  • har møte- og talerett i alle andre kommunale organ, men ikke forslag- og stemmerett i andre enn de organer han eller hun er valgt medlem
  • kan be andre medlemmer av kommunestyret representere seg i organer han eller hun ikke er medlem i.

 

Kontaktinformasjon:
Telefon til rådhusets ekspedisjon: 77 08 95 00
Mobiltelefon:  912 45 515
Direktetelefon: 77 08 95 19
e-post: helene.nilsen@skanland.kommune.no

 

Varaordfører
Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører, og det velges ny varaordfører. Ordføreren kan ellers be varaordføreren utføre oppdrag på sine vegne.

Odd Are Hansen ( SV) er varaordfører i Skånland kommune

Tel.: 94807604

oddarehansen@hotmail.com