penger

Foreløpig regnskap for 2015 viser et overskudd på ca 4,4 mill.kr. etter et netto driftsresultat på 2,2 mill. kr. Netto driftsresultat utgjør i underkant av 1% av driftsinntektene, noe som er litt lavere enn anbefalft

Det er ca. 2,5 mill. kr i netto kostnadsbesparelser/merinntekt på de ulike driftsenhetene, og ca. 2 mill. kr. i merinntekt på frie inntekter og andre generelle tilskudd. Nærmere analyse av resultatet vil følge av årsmelding.

Regnskapet vil bli oversendt revisjonen, som skal avgi sin beretning innen 15. april.