Til:         

  1. Skånland kommune
  2. Fylkesmannen i Troms
  3. Troms Fylkeskommune
  4. Statens vegvesen, region nord
  5. Hålogaland Kraft Nett AS
  6. Telenor kabelnett  
  7. Norges vassdrags- og energidirektorat, Region nord
  8. Sametinget

De respektive postmottak bes distribuere varselet videre internt til aktuelle enheter i organisasjonen.

 

For Skånland kommune varsles planstart iht. plan- og bygningsloven §12-8 for endring etter §12.-14, 2. ledd

Hensikten med reguleringen er å få hjemmel til å utvide Møllerstua omsorgsbolig med to leiligheter og personalbase. Reguleringen skal gi rom for senere utvidelse hvis behov. I forbindelse med tiltaket skal planområdet oppdateres slik at det blir regulert i samsvar med faktisk bruk.

Arealet avsettes til bebyggelse for offentlig tjenesteyting. Det er avklart at tiltaket ikke krever utredning etter forskrift om konsekvensutredning. Plantiltaket vil bli vurdert sluttbehandlet etter PBL §12-14, 2. ledd hvis vilkårene for dette er tilstede.

        

Forsendelsen er vedlagt 4 dokumenter:

 

Planvarsel blir annonsert i Harstad Tidende 23.10.2018.

Frist for merknader og innspill til planarbeidet er satt til 21.11.2018.

Varselet blir kun sendt pr. e-post til oppgitte mottakere over. Vi imøteser en bekreftelse på at denne e-posten er mottatt hvis mulig. Øvrige grunneiere/naboer tilskrives per post.

Dersom det er uklarheter eller spørsmål omkring varselet og/eller tiltaket, ta kontakt med undertegnede.

Med hilsen

Herbjørg Arntsen

Naturforvalter/Arealplanlegger
Mob: +47 907 28 053
herbjorg.arntsen@norconsult.com

Norconsult AS, Skoleveien 1, 9407 Harstad
Tel: +47 77 00 11 33  www.norconsult.no