Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en hjelpetjeneste for barn,unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Tjenesten er opprettet med hjemmel i Opplæringslovens § 5 -6 som sier : "Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Målgrupper for tjenesten er :

 • Barn fra 0 år, unge og voksne som har tilretteleggingsbehov
 • Foreldre
 • Barnehager, skoler og lærebedrifter
 • Barnehage, skole og helsestasjon/ helsevesen kan i samarbeid med deg, melde behov for hjelp.

PPTs tjenester er gratis, og kan hjelpe deg med :

 • Kartlegging av ulike vansker for å vurdere utviklingsmulighetene
 • Rådgiving og veiledning
 • Tilrettelegging for barn, elever og lærlinger med særlige behov
 • Språk, uttale og kommunikasjon
 • Syns- og hørselsvansker
 • Direkte spesialpedagogisk hjelp i førskolealder
 • Sakkyndig vurdering og tilråding der loven krever det
 • Å sikre arbeidet med gode overganger mellom barnehage og skole, og mellom de ulike skolenivåene
 • Kompetanseheving og organisasjonsutvikling på det spesialpedagogiske området for skoler og barnehager
 • Foreldreveiledning .
 • Å lettere kunne håndtere dine vansker, om ønskelig i samarbeid med helsestasjon, barnehage og skole
 • Å gi barn, unge og voksne et helhetlig tilbud gjennom et tverrfaglig / tverretatlig samarbeid.