Rådet for funksjonhemmede skal, gjennom representasjon og aktiv brukermedvirkning, kunne medvirke så tidlig som mulig i alle kommunale plan- og utviklingsprosesser som berører personer med nedsatt funksjonsevne. Målet er at funksjonsevnen blir så god som mulig, og at FN´s standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemninger kan følges opp på lokalplanet. For saker som naturlig berører rådets arbeidsfelt, gis rådet derfor følgende mandat:

Rådet drøfter saker som angår mennesker med funksjonshemninger.

Rådet skal orienteres om aktuelle saker som er under i arbeid og som leder til behandling i kommunestyret.

Rådet skal være representert i politisk oppnevnte plan- og arbeidsgrupper som utreder saker som hører inn under rådets arbeidsfelt.

Rådet er obligatorisk høringsinstans for saker som berører rådets arbeidsfelt, jf. kulepunkt nr to, herunder saker i henhold til Plan- og bygningsloven.

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker til behandling og komme med forslag som kan bedre livsvilkårene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Rådet kan ta initiativ til å drive informasjonsarbeid både utad og innad i kommunen.

Rådet skal kunne bistå de enkelte faginstanser i saker som naturlig berører rådets arbeidsfelt, herunder opplæring om universell utforming og om FN´s 22 standardregler. Det er den enkelte faginstans som har det fulle faglige ansvar for å sikre en universell utforming.

Rådet drøfter ikke saker knyttet til enkeltpersoner (enkeltvedtak).

Representant for rådet for funksjonshemmede har møte- og talerett i kommunestyret i Skånland

Utskrift av vedtak fra rådets møter skal følge saksdokumentene til de kommunale organer som skal ta den endelige avgjørelse.

Rådet for funksjonshemmede er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

 

Leder for rådet 2015 - 2019 er Janne Olsen, tlf 994 623 20, e-post janneol3@online.no

Sekretær er Liv Marit Torbergsen, tlf.: 77 08 95 13, e-post  liv.marit.torbergsen@skanland.kommune.no

Medlemmer Telefon Varamedlemmer Telefon
Janne Olsen, leder 994 623 20 Morten Martinsen  970 40 035
Elisabet Israelsen  
Marion Bræck
 
 
924 82 128 Anita Kuntze