ETS er av noen beskrevet som ikke bærekraftig, en kommune med begrenset økonomisk handlekraft og et økonomisk sjansespill hvor pengene vil renne ut. Andre beskriver ETS som en kommune med bærekraft, med økonomisk handlekraft og med et forsvarlig økonomisk fundament til å levere gode tjenester i fremtiden.

Hva og hvem skal man feste lit til?

Fremtiden bygger mest på fremtidstro og filosofi. Realøkonomien på makro og mikronivå er beheftet med rekker av usikre faktorer, som garantert vil endres de nærmeste 20 – 25 årene.

Rådmannen har gjort en gjennomgående betraktning og gått i dybden på de viktigste forutsetningene for økonomien som en fremtidig kommune skal bygges på. I dette notatet er de aktuelle forutsetninger som gjelder for kommunereformen trukket sammen, økonomiplanene for planlagte investeringer i ETS kommunene sammenstilt og ellers belyst og gjort dypdykk i foreliggende utredninger i konsulentregi (Telemarkforskning) og egenregi.

Rådmannens betraktninger om fremtidig økonomi i ETS