Kommunal rapport har 2. juli publisert endelige tall for kommunebarometeret for 2019. Komunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport basert på data fra offisielle kilder.

Skånland havner på en 128. plass i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal Rapport. Plasseringen er justert med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er litt bedre enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Sees det bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 104. plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Skånland en god del bedre enn normalen i Kommune-Norge

Rådmann Bjørn Tore Sørensen uttaler at det er gledelig at Skånland kommune er rangert såpass høyt som nr. 128 blant de 422 kommunene i Norge, og at vi er best i Troms. Selv om ikke alle kvalitetene i tjenestene vises i målingene i kommunebarometeret gir det en bekreftelse på at Skånland kommune yter gode tjenester. Vi har mange dedikerte og kompetente ansatte og ledere som gjør en innsats langt utover det man kan forvente. Spesielt er det gledelig at vi greier å skape gode resultater i en tid hvor det er et stort arbeidspress knyttet mot den forestående kommunesammenslåingen.

De gode resultatene på tjenestene sammenholdt med et solid regnskapsresultat for 2018 danner en god basis for at kommunen fortsatt kan være attraktiv for både å tiltrekke seg nye innbyggere, næringsetableringer og ansatte med god kompetanse.