klubbe

Saksliste:

RS 6/17      Referatsaker kst 20.09.2017

RS 7/17      Oppfølging politiske vedtak 2. kvartal 2017

PS 42/17    Trafikksikker kommune

PS 43/17    Suppleringsvalg kontrollutvalget. Valg av leder kontrollutvalget

PS 44/17    Tilbud til Skånland kommune om å kjøpe tomt

PS 45/17    Søknad om kjøp av tomter - gnr 16 bnr 654 og 188  Klagebehandling

PS 46/17    Årsmelding eldrerådet 2016

 

Sakspapirene finner du her: http://jupiter.skanland.kommune.no/motedag?offmoteid=24726