klubbe

Saksliste:

PS 25/17      KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2016
PS 26/17      2016 ÅRSMELDING RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
PS 27/17      ÅRSMELDING SKÅNLAND KOMMUNE 2016
PS 28/17      SKÅNLAND KOMMUNES REGNSKAP FOR 2016
PS 29/17      TERTIALRAPPORTERING 1. TERTIAL 2017
PS 30/17      RULLERING AV ØKONOMIPLAN
PS 31/17      KOMMUNESAMMENSLÅING SKÅNLAND OG TJELDSUND – GODKJENNELSE AV INTENSJONSAVTALE OG VALG AV FELLESNEMND
PS 32/17      ENDRING AV FESTEAVGIFTER FOR GRAVSTEDER
PS 33/17      SAMARBEIDSAVTALE SKÅNLAND BOLIGSTIFTELSE
PS 34/17      OPPRETTELSE AV EIENDOMSSELSKAP
PS 35/17      EIERSTRATEGI HÅLOGALAND KRAFT
PS 36/17      FORSKRIFT FOR LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER I SKÅNLAND KOMMUNE
PS 37/17              SUPPLERINGSVALG INNKVARTERINGSNEMND 2015 - 2019
PS 38/17              ELDRERÅDET 2015 - 2019 - SUPPLERINGSVALG
PS 39/17              SUPPLERINGSVALG KONTROLLUTVALGET
PS 40/17              SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

Sakspapirene finner du her http://jupiter.skanland.kommune.no/motedag?offmoteid=24147