Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolefritidsordning (SFO)

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Gjennom SFO skal elever i grunnskolen få muligheter for positive aktiviteter utenom skoletiden. SFO skal gi elevene varierte muligheter for lek - utvikle barnas erfaringsgrunnlag, ferdigheter og kunnskaper på områder som ikke inngår i den ordinære undervisningen ved skolen - imøtekomme foreldrenes behov for at barna skal ha et godt og trygt tilsyns- og omsorgstilbud som virker fremmende på barnas utvikling. Aktivitetene skal foregå innenfor en trygg sosial og pedagogisk ramme, og være en del av skolens totale virksomhet.

   

  Skånland kommune

  VEDTEKTER FOR SFO revidert november 2016.pdf

  Revidert januar 2016

  Vedtatt i K - styret, sak 28/14

  Beskrivelse

  Lokale vedtekter, Skånland kommune

  § 1    Retningslinjer

  • Skolefritidsordningen (SF0) er hjemlet i Opplæringsloven § 13-7 og drives i tråd med denne lovhjemmel og de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret.
  • Det kan opprettes SF0 ved alle 3 barneskolene i kommunen. Etter politisk vedtak er det fra 01.08.98 et krav om at det skal være minst 6 barn i ordningen for at den skal kunne drives.

  § 2    Definisjon og formål

  • SF0 er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. - 4. klasse. Innhold og virksomheter skal preges av barns behov for trygghet, lek, kulturaktiviteter og sosial læring.

  § 3    Ansvarlig styringsorgan

  • Formannskapet er ansvarlig styringsorgan for SF0.

  § 4    Styring og ledelse

  • SF0 skal ha en daglig leder med pedagogisk bakgrunn eller fagutdanning innafor barne- og omsorgsarbeid. Arbeids – og planleggingstid reguleres av særavtale SFS 2201
  • Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvar for ordningen ved den enkelte skole.
  • Den enkelte virksomhet skal ha et styre bestående av daglig leder, rektor og to foreldrerepresentanter med vararepresentanter.
  • Daglig leder har møte- og talerett i skolens samarbeidsutvalg og samarbeidsutvalg
  • Alle foreldre med barn i SF0 utgjør foreldreråd

  § 4.1 Bemanning

  • SF0 bemannes med 1 voksen per 12 barn. På skolefrie dager, der SF0 har åpent hele dagen, skal det være 2 voksne i minimum 4 timer, dersom det er mer enn 8 barn i ordningen denne dagen.
  • For barn med særskilte behov, kan det tilsettes ekstra personell etter behov og sakkyndig vurdering.
  • Tilsetting skjer på kommunale vilkår.

  § 4.2 Taushetsplikt

  • Ansatte i SF0 har taushetsplikt etter reglene i Forvaltningsloven § § 13 - 13 f.

  § 4.3 Politiattest

  • De som skal arbeide i SF0 må legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, kan ikke tilsettes i SF0 eller andre stillinger i skoleverket (jfr. Opplæringsloven § 10.9).

  § 5    Opptak av barn

  • Det kan søkes om full plass (12 t/u eller mer), halv plass (t.o.m. 11 timer) eller kvart plass (t.o.m. 6 timer)
  • Søknadsfrist kunngjøres ved hver enkelt skole og på kommunens hjemmeside. I tillegg deles det ut søknadsskjema ved innskriving av nybegynnere og til nye elever i skolekretsen. Søknadsfrist 15. mars.

  § 5.1 Opptakskriterier

  • Som hovedregel skal barnet gå i SF0 i egen skolekrets. Dersom det ikke meldes inn nok mange barn til at skolen kan ha SF0, bør det ordnes med alternative løsninger, spesielt for 6- åringene.

  Hvis det melder seg flere søkere enn det er plass til i SF0, legges følgende kriterier til grunn for prioriteringen (j rekkefølge):

  1. Barn med spesielle behov.
  2. Enslige foresatte i arbeid eller utdanning utenom hjemmet
  3. Begge foreldre/foresatte i arbeid eller utdanning
  4. Barn som søker full plass prioriteres framfor barn i delplass/på timebasis
  5. Yngre barn (1. og 2. klasse) prioriteres framfor eldre (3. og 4. klasse).
  6. Dersom det er ledig kapasitet, kan også barn over 4. klassetrinn gis ordinær plass.

  Dersom ikke alle søkerne får plass, skal det ved hovedinntaket holdes av 2 plasser for eventuelle klagesaker.

  § 5.2 Opptaksperioden

  • Hovedopptaket skjer om våren.
  • Opptak kan også skje i løpet av skoleåret, dersom det er ledige plasser.
  • Barn som er tildelt plass, beholder plassen til de går ut av 4. klasse, eller til plassen sies opp.
  • Dersom det er plass, kan SF0 ved særskilte behov ta imot barn for kortere perioder, eller dagopphold/timeopphold. Betalingssatser; 50 kr pr time, 400 kr pr dag. Kjøp av periode/dagopphold må avtales med driftsleder.
  • Økning eller reduksjon av oppholdstid i løpet av skoleåret skal skje ved skriftlig henvendelse til skolen, som sender kopi med rektors kommentar til økonomiavdelingen.

  § 5.3 Opptaksmyndighet

  • Et inntaksutvalg bestående av daglig leder, rektor og leder for samarbeidsutvalget foretar inntak etter innstilling fra avdelingsleder. Skolen sender melding om opptak til økonomiavdelingen.
  • Rådmannen er endelig klageinstans. Etter Forvaltningsloven § 29 er klagefristen 3 uker fra det tidspunkt søkeren mottar vedtaket.

  § 5.4 Oppsigelse

  • Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned.
  • Oppsigelsen skal skje skriftlig til skolen, som sender kopi til økonomiavdelingen. Skriftlig oppsigelse må være levert innen 30. i måneden forut.
  • Ved manglende betaling av SFO-avgiften i mer enn 2 mnd blir plassen sagt opp med øyeblikkelig virkning med mindre restansen blir oppgjort i sin helhet eller det inngås betalingsavtale med kommunen.
  • Oppsigelse kan ikke skje etter 1. mai. Dersom dette likevel skjer, må foreldrene betale for plassen ut juni måned.
  • Oppsigelse/endring via Skjemabank her
    

  § 6    Betaling for opphold

  • Det betales for opphold etter betalingssatser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret.
  • Det blir krevd betaling for 11 måneder i hvert skoleår. For barn som følger skoleåret er det 10 måneder, da betales det for hele oppstarts måned og betalingsfri juni og juli.
  • Det gis 30 % søskenmoderasjon når en familie har mer enn ett barn i SF0. Det vil si at det gis 30% reduksjon i betalingssatsen for det barnet som har lavest sats.
  • Uforutsett stengning inntil 3 dager gir ikke grunnlag for reduksjon i oppholds avgiften.

  § 7    Måltid

  • Den enkelte SF0 i samarbeid med foreldrerådet avgjør om det skal serveres måltid, eller om barna skal ta med mat selv.
  • Utgifter til måltid må foreldrene selv betale.

  § 8    Åpningstider

  • SF0 holder åpent hver dag en time før skolestart og fra skoledagens slutt til kl. 16.00.
  • Åpningstid på skolefrie dager er fra kl 08.00 til kl. 16.00
  • SF0 holder stengt i romjula, i påskeuka, 4 uker om sommeren, helst samtidig som barnehagen og på 5 nærmere angitte planleggingsdager (SFS 2201)
  • Dersom spesielle forhold tilsier det, kan rektor vedta å utvide åpningstiden innenfor vedtatte stillingshjemler.
  • Hvis den daglige åpningstiden økes, vil det gå ut over åpningstiden i ferien.

  § 9    Budsjett

  • Den enkelte SF0 får tildelt budsjett ut fra antall barn i ordningen.
  • Rektor har det overordnede ansvar for budsjettoppfølgingen.

  § 10  Innhold

  • Daglig leder utarbeider forslag til innhold for SF0, som godkjennes av styret.

  § 11  Lokaliteter/arealer

  • SF0 lokaliseres til samme lokaler som småskolebasen. Skolens øvrige lokaliteter/spesialrom og lekearealer disponeres etter avtale med rektor.

  § 12  Skyss

  • Foreldre/foresatte er selv ansvarlig for skyss, dersom det ikke lar seg gjøre å nytte ordinær skoleskyss.

  § 13  Gyldighet

  • Vedtektene blei vedtatt av kommunestyret under sak xx/2013. Eventuelle endringer av vedtektene må godkjennes av kommunestyret.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Søk om plass, endring av eksisterende plass her: Skjemabank

  Lover

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.07.2017 16:23

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk