Slamavskiller

Kommunen har etablert en tømmeordning for slamavskillere, privet mv. Denne omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår slamavfall.

For eiendommer med fast bosetting tømmes anleggene hvert annet år. For eiendommer uten toalett, samt fritidseiendommer tømmes det hvert tredje år. Ved ekstra behov eller tømming utenom faste rutiner, kan abbonenten få tømt mot ekstra betaling ved å henvende seg til kommunen.

Lokal forskrift finnes her:  Lokal forskrift for slamavskiller, privet, tette tanker mv og slamgebyr.pdf

Tømming av septik

Tømming skjer annethvert år i nord- og sør-kommunen.

Det foretas tømming i sør-kommunen i år med partall slik som 2010, 2012, 2014 etc., mens det foretas tømming i nord-kommunen i år med oddetall som 2011, 2013, 2015.

Det vil bli gitt varsel ca. 1 uke før det blir utført tømming. Abonnenten pliker å sørge for at anleggene er lett tilgjengelig for tømming. Overdekning av kumlokk med eks, snø, is jord må fjernes av abonnenten.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.