Vi ønsker å minne om at slike tiltak som hovedregel er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven, med mindre tiltaket omfattes av bestemmelsene gitt i Byggesaksforskriftens §4-1:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488/KAPITTEL_2-3#§4-1

 

Er du usikker på hvilke regler som gjelder, ta kontakt med Plan- og bygningsmyndigheten i Skånland kommune for informasjon og veiledning.