Regnskapet er avlagt med et overskudd på 7,9 mill. kr. etter et netto driftsresultat på 41,1 mill. kr.  Netto driftsresultat er påvirket av kompensasjon for engangskostnader i forbindelse med kommunereformen. Korrigert for dette  er netto driftsresultat ca. 17 mill. kr.  Korrigert netto driftsresultat utgjør ca 5,5%. Overskuddet skyldes merinntekter på skatt og generelle statstilskudd flyktninger, i tillegg til et samlet mindreforbruk alle rammeområdene sett under ett.

Det er foretatt avsetning til disposisjonsfond med netto ca. 20. mill. kr.  Disposisjonsfond pr. 31.12.2017 utgjør 23,2 mill. kr.

Investeringsregnskapet er avlagt i balanse etter totale investeringer i anleggsmidler på 28,4 mill. kr.  Kommunens lånegjeld pr. 31.12.17 er 278 mill. kr., en økning på ca. 4,5 mill. fra 2016.

Dette er ureviderte tall, og regnskapet er oversendt revisjonen. Kommunestyret vil behandle regnskapet innen utgangen av juni.

Her er regnskapet for 2017