Skånland kommune LOGO med pay-off - 2 linjer.png

 

 

 

KOMMUNEDELPLAN FOR EVENSKJER – HÅLOGALANDSPARKEN

Kommunestyret i Skånland kommune vedtok i møte 19.02.19, i sak 0003/19, kommunedelplan for Evenskjer -Hålogalandsparken.

Planen gir hjemmel for etablering av næringsformål lett industri, kontor, håndverksbedrifter, lager, bensin/drivstoffstasjon, bevertning og overnatting, uteoppholdsareal med grønnstruktur, parkeringsplasser, gangvei/gangareal, kjørevei og annen veggrunn. Området er endret fra formålet landbruk-, natur-, friluftsområde og rein.

Eventuelt krav om erstatning/innløsning må være fremsatt skriftlig innen tre (3) år, jfr plan- og bygningsloven §§15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 12-12, tredje ledd og § 1-9, jfr Forvaltningslovens § 29.

Frist for klage er tre uker etter kunngjøring på kommunens hjemmeside og i Harstad Tidende, dvs. 16.03.19.

Eventuell klage på vedtak sendes Skånland kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer. Mailadresse: post@skanland.kommune.no.

For eventuelle spørsmål kontaktes driftsenhet for tekniske tjenester i Skånland kommune, tlf. 770 89500.
Saksbehandler: Ivar Hartviksen, tlf. 770 89516.