Skånland kommune er i gang med å oppgradere gatelystraseene iht. kommunalt vedtak med godkjente retningslinjer for kommunale veg- og gatelys. Vi ønsker å rette oppmerksomheten i dette brevet spesielt til pkt.4c: Vegetasjon som er til hinder for enten lysmengde eller til fare for ledningsnettet, skal fjernes. Grunneiere skal ansvarliggjøres i forbindelse med vegetasjon som er til hinder eller skade for kommunens gatelysnett. Viser også til formuleringen: Gate- og vegbelysning er i mange tilfeller, et viktig trafikksikkerhetstiltak, og prioriteringer skal vurderes i lys av dette.

 

Vi har nå inngått rammeavtale med Relacom A/S for å gjennomføre alle arbeidene på, i og mellom stolpene, men ber grunneiere, lag og foreninger om å ta ansvaret med å fjerne vegetasjon der traseene berører deres eiendom. Uten deres hjelp kan det oppstå forsinkelser. Vi(juridisk vurdering)  fortolker det som at når grunneier har gitt samtykke til oppsett av gatelysene så har de forpliktet seg til å rydde vegetasjon på egen eiendom.

 

Vegetasjonen må ryddes vekk inntil 3m fra vegskulder (eller mer hvis stolpen har lengere avstand fra vei) langs kommunale og fylkeskommunale veier.

 

Skånland kommune vil i fremdriftsplanen varsle aktuelle områder med frist for utbedring og deretter engasjer en skogsentreprenør for ryddingen og fjerning av vegetasjon. Da mister grunneierne retten til skogvirket som overføres til skog entreprenøren.

 

Det er også sannsynlig at arbeidet med oppgradering av gatelysnettet vil skje der traseene er ryddet først. Så – ryddede traseer vil sikre raskere lys.