klubbe

SAKSLISTE

PS 17/19         Opprettelse av Hålogaland interkommunale politiske råd - Hålogalandsrådet
PS 18/19         Styrking og utvikling av jordmor-, helsestasjons- og skolehelsetjenesten
PS 19/19         Inntektsgrunnlag beregning økonomisk sosialhjelp - barnetrygd
PS 20/19         Årsmelding Skånland kommune 2018
PS 21/19         2018 - Årsmelding Rådet for funksjonshemmede
PS 22/19         Årsmelding 2018 Eldrerådet
PS 23/19         Regnskap 2018
PS 24/19         Kontrollrapport fra Skatt nord og årsrapport skatteoppkreverfunksjonen 2018
PS 25/19         Terialrapportering 1. tertial 2019
PS 26/19         Utleieboliger med tilvisningsavtaler i Skånland kommune
PS 27/19         Søknad om kjøp av del av gnr 16 bnr 80
PS 28/19         Forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling
PS 29/19         Høringsuttalelse Statlig plan Eevenes flystasjon
PS 30/19         Operativ ledelse Skånland kommune 01-09.2019 - 31.12.2019
RS 5/19          Referatsaker KST 19.06.2019

Sakspapirene finner du her: http://jupiter.skanland.kommune.no/motedag?offmoteid=26332