TILSKUDDSMIDLER TIL TILTAK FOR BEDRE VANNMILJØ 2019

Det vises til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 samt tilhørende tiltaksprogram. Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms fylkes-kommune inntil 1.000.000 kr. til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i Troms fylke.

Støtteordningen gjelder tiltak i elver, bekker, innsjøer eller kystnære vannforekomster i Troms. Tiltak som er oppført i gjeldende regional vannforvaltningsplanens tiltaksprogram vil bli prioritert. Midlene kan brukes til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til avlønning av egne ansatte.

For eksempel kan det søkes tilskuddsmidler til:

 Rydding av søpel i/langs vannforekomster

 Kartlegging av tidligere søpelfyllinger

Fjerning av vandringshindringer for fisk og andre vannlevende organismer

 Bestandskartlegging i vassdrag

 Kartlegging av problemer knyttet til spredt avlø og drikkevannskilder

Forbedring av gyteforhold til fisk

 m.fl.

Kommuner og frivillige organisasjoner i Troms kan søke tilskudd under støtteordning Vannmiljøtiltak 2019 på støtteordningsportalen

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx

 

 

 

 

Søknadsfrist er 1. september 2019.