§ 1.Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

  Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828).

Lover: Lov om barnehager (Barnehageloven)

Vedtekter: Godkjente VEDTEKTER april 2018.pdf

                  Vedtekter-Markomanak-vedtatt-styremøte-1.2.2016.pdf

Søknadsskjema for barnehage finner du under "skjema" nede på siden.

Søknadsfrist hovedopptak er 15. mars hver år, men vi forsøker også å gi plass utover dette. Ta kontakt med den aktuelle barnehagen.

 

Hele dokumentet for avgifter og betalingssatser i Skånland kommune finner du i Betalingsregulativet